(1)
Hevlych, L. .; Hevlych, I.; Dutova, N. . Basic Income: Economy and Psychology. REF 2020, 4, 27-35.