(1)
Tkachenko, V.; Klymchuk, M.; Tkachenko, I.; Ilina, T. Risk Management System References in Construction. REF 2020, 4, 21-29.