Statutory regulations and corporate governance standards in cooperative banks

Authors

  • Mikołaj Jalinik Bialystok University of Technology, Poland
  • Krzysztof Łukaszuk Cooperative Bank in Bielsk Podlaski, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18559/ref.2020.1.5

Keywords:

corporate governance, organisational structure, cooperative bank, management, Poland

Abstract

Eleven years after the last financial crisis, many banks are still working out their organisational backlogs and severe financial losses. Apart from the expansionary monetary policy and faulty financial inno- vations, the lack of proper supervision of the financial sector is considered one of the main sources of the global economic crisis. The expectations of shareholders led banks to take more courageous risks, more leverage and more speculation. Ownership supervision failed as a result, as virtually no bank was prepared for the imminent catastrophe. To prevent a similar scenario in the future, reforms in the financial sector were considered necessary, and above all the strengthening of corporate governance was considered necessary. Although the co-operative banks operating in Poland are small entities with a local character, they have also to some extent been affected by the global crisis. This has been delayed, and on a somewhat smaller scale, but has worsened the performance of many banks. Given numerous proposals for additional corporate governance regulations, in addition to the existing national laws and codes of good practice, regulations were implemented at the European level, and the national supervisor, the Polish Financial Supervision Authority, introduced additional guidelines - corporate governance rules.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Spółdzielczy w Mońkach, http://www.bsmonki.pl/wladze.php, 15.04.2019 r., http://www.bsmonki.pl/oswiadczenie_zlk.pdf, 22.04.2019 r.

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, https://www.bsbielsk.pl/45,informacje-podstawowe, 15.04.2019 r., https://www.bsbielsk.pl/plik,52,oswiadczenie-o-stosowaniu-zasad-ladu-korporacyjnego.pdf, 22.04.2019 r.

Bank Spółdzielczy w Olecku, https://www.bsolecko.pl/o-banku/organy-banku, 15.04.2019 r., https://www.bsolecko.pl/o-banku/lad-korporacyjny, 22.04.2019 r.

Bank Spółdzielczy w Ełku, https://www.bselk.pl/o-banku/wladze-banku/, 15.04.2019 r., https://www.bselk.pl/o-banku/zasady-ladu-korporacyjnego/, 22.04.2019 r.

Bank Spółdzielczy w Narwi, http://bsnarew.pl/index.php/licencja-joomla/zarzad, 15.04.2019 r., http://bsnarew.pl/images/banners/owiadczeniezn.pdf, 22.04.2019 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps/o-grupie, 31.12.2018 r.

Capital Requirements Directive IV - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organisacjami, PWN, Warszawa 1998.

http://www.sbrbank.pl/s,zasady_ladu_korporacyjnego,402.html,22.04.2019 r.

HEXA Bank Spółdzielczy, http://hexabank.pl/o-nas/wladze-banku, 15.04.2019 r., http://hexabank.pl/o-nas/zasady-ladu-korporacyjnego, 22.04.2019 r.

https://www.pmbank.pl/__data/assets/pdf_file/0018/319302/Oswiadczenie-o-stos.-ZlK-dla-inst.nadzorowanych.pdf, 22.04.2019 r.

http://limesbank.pl/wp-content/uploads/2019/01/oswiadczenie_Zarzadu_ZLK.pdf, 22.04.2019

Kast F.E., Rosenzweig J.E., 1970, cyt. za A. K. Koźmiński (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.

Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady. Wyd. Akademickie, Warszawa 2001.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Kodeks etyki bankowej ZBP, Związek Banków Polskich, Warszawa 2013.

Kudła J., Struktury organisacyjne banków komercyjnych, TWIGGER, Warszawa 2001.

LIMES Bank Spółdzielczy, http://limesbank.pl/zarzad-i-rada-nadzorcza/, 15.04.2019 r., Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (metodyka BION), UKNF, Warszawa 2019 r.

Piechowski A, Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, Ekonomia Społeczna, nr 1, 2013. Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Potocki W. (red), Polska spółdzielczość bankowa w okresie 135-lecia (1861-1996), BGŻ S.A., Warszawa 1996.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, https://www.pmbank.pl/o-banku/zarzad, 15.04.2019 r.,

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie, http://www.pbsknyszyn.pl/?id=2&id2=2, 15.04.2019 r., http://www.pbsknyszyn.pl/?id=2&id2=36, 22.04.2019 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. UE. L. 176/1).

Sytuacja ekonomiczno-finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych na tle sektora bankowości spółdzielczej według stanu na 31 grudnia 2017 r., Departament Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS S.A., Warszawa 2018 r.

Sir A. Cadbury: The Report of the Committee on the financial aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., London 1992.

Spółdzielcza Grupa Bankowa, https://www.sgb.pl/grupa-sgb/, 31.12.2018 r.

Spółdzielczy Bank Rozwoju, http://www.sbrbank.pl/s,zarzad,64.html, 15.04.2019 r.,

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613).

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621 z późn. zm.).

Wytyczne EUNB w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, EBA/GL/2012/06, 22 listopada 2012 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r. III CKN 989/00.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, UKNF, Warszawa 2014.

Zieleniewski J., Organisacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1978.

Downloads

Published

2020-06-13

How to Cite

Jalinik, M., & Łukaszuk, K. (2020). Statutory regulations and corporate governance standards in cooperative banks. Research Papers in Economics and Finance, 4(1), 51–58. https://doi.org/10.18559/ref.2020.1.5

Issue

Section

Articles